Politikken

Råde Arbeiderparti sitt program for 2019-2023

Råde Ap

Alle skal være sjef i eget liv

For Råde Arbeiderparti er det viktig at brukere av kommunens tjenester får lever sine liv på mest mulig egne premisser. Det er viktig at man finner en god balanse mellom forebygging og behandling. Brukerens behov må stå i sentrum i planlegging, organisering og oppbygging av det kommunale tjenestetilbudet.

Råde Arbeiderparti vil:

 • Jobbe for økt bemanning i pleie- og omsorgssektoren
 • Starte prosessen med en utvidelse og oppgradering av sykehjemmet
 • Være pådriver for å ta i bruk ny velferdsteknologi
 • Legge til rette for at det bygges kommunale omsorgsboliger i Saltnes
 • Øke fokuset på hverdagsrehabilitering og tidlig innsats

Rause og inkluderende lokalsamfunn

Trygge, rause og inkluderende lokalsamfunn er nøkkelen for å trives der man bor. For Råde Arbeiderparti er det viktig med et levende lokalsamfunn med aktive innbyggere. Kommunen har et særskilt ansvar for å forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for sine innbyggere. Dette skjer best i et samspill mellom frivilligheten og kommunale tjenester.

Råde Arbeiderparti vil:

 • Sikre arealer og planlegge for tilrettelagte boliger i sentrum
 • Forebygge fattigdom gjennom målrettet rådgivning og veiledning
 • Jobbe for at kommunens integreringsplan blir fulgt opp og er en levende plan
 • Arbeide for at bibliotek og frivillighetssentral styrkes og samlokaliseres
 • Jobbe for en etablering av et nærmiljøanlegg i Saltnes
 • Styrke og videreutvikle Kulturuka og Parkfestivalen

Bygge sterke lag rundt det enkelte barn

Barn og unge er Rådes fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstvilkår i vår kommune. Mangfold og omsorg, kombinert med lek og læring, vil lede til kunnskap og ferdigheter. Vi vil gi fremtidenes innbyggere i Råde gode opplevelser, mestring og like muligheter.

Råde Arbeiderparti vil:

 • Styrke skolen med flere voksne med relevant kompetanse.
 • Jobbe for nye kommunale barnehager i både Saltnes og Karlshus
 • Innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
 • Gjøre fellesskolen mer mangfoldig ved å åpne for nye ideer og mer alternativ opplæring
 • Legge til rette for sportsutstyrs-bibliotek

Klimavennlig og fremtidsrettet lokalsamfunn

Naturen rundt oss, innsjø, skjærgård og jordbruksarealene er viktige for å gjøre Råde kommune til et godt sted å bo. Råde sin unike kvalitet må bevares for fremtiden gjennom klok arealforvaltning. Det er viktig å finne en god balanse mellom bruk og vern.

Råde Arbeiderparti vil:

 • Bygge gang- og sykkelsti mellom Karlshus og Tomb, og samtidig utbedre vannledningen til Saltnes
 • Styrke busstilbudet til byene og mellom tettstedene i kommunen
 • Legge til rette for tilgang og bruk av friluftsområder
 • Sørge for fokus på jordvern ved ulik utbygging slik at vi kan best mulig bevare Råde som en matprodusent
 • Legge til rette for ladestasjon for el-biler i kommunen

Et seriøst og anstendig arbeidsliv

Det største sosiale skillet i dagens samfunn går mellom de som er i jobb og de som ikke er det. Det er grunnleggende for likhet og levestandard om man har evne til å delta i arbeidslivet. Vi er avhengige av skaperne av arbeidsplasser og derfor må vi prioritere tiltak som bidrar til trygge og lokale arbeidsplasser. Råde kommune er selv vår største arbeidsgiver, og har i så måte et særlig ansvar for å ivareta og tilrettelegge for et godt og inkluderende arbeidsliv.

Råde Arbeiderparti vil: 

 • Ha et sterkt samarbeid mellom kommune og næringsliv for å sikre en best mulig felles utvikling og sikre gode vilkår for næringsdrivende i kommunen
 • Gjennomføre en heltidsreform med målsetning om at alle nye kommunale stillinger skal lyses ut som heltidsstillinger, og at det arbeides for en heltidskultur
 • Redusere bruken av kommersielle vikarbyråer og heller satse på egne ansatte i faste stillinger
 • At Råde kommune lager handlingsplan basert på Oslo modellen mot sosial dumping, noe som blant annet sikrer at kommunen stiller krav til antall lærlinger i alle større anbud
 • At Råde kommune lager en plan for at flere voksne i kommunen tar fagbrev, og at kommunen tilrettelegger for at særlig flere assistenter kan ta relevante fagbrev i kombinasjon med jobb